frame

3 Boyutlu Yaz?c? Bask? Sorunlar?

dgsbsbgdgsbsbg Administrator
3 Boyutlu Yaz?c? Bask? Sorunlar?

1- ?lk Katman?n yata?a yap??ma sorunu
3 Boyutlu Yazd?rma i?lerinizde s?kl?kla kar??n?za ç?kabilecek bir sorundur.
Nedenler:
a-Yaz?c?n?z ayarlanabilir bir bask? yata??na sahipse , memenin bask? yata??na yak?nl???n? çok iyi ayarlaman?z gerekir. Bu aral?k bir ka??t inceli?inde olmal?d?r. En az dokuz noktadan bu ayar? yap?n?z.
b- ?lk katman ak?? h?z?n?z? program?n?zdan %120 olarak ayarlarsan?z bu ilk katman?n daha iyi yap??mas?na yard?mc? olur.
c- Bask? h?z?n?z ilk katmanda mümkün oldu?unca yava? olmal?d?r. Yine program?n?zda ilk katman bask? h?z?n?z? dü?ürebilrisiniz.
d- Bask?da kulland???m?z materyellere göre hotend s?cakl???n?n do?ru ayarlanm?? olmas? gerekir. Örne?in ABS de en az 230 ,PLA da en az 195 santigrad derece s?cakl?k gerekir. Öte yandan ABS de so?uk tabla kullanma ?ans?n?z yoktur. Kullanac??n?z s?cak tabla ise 100-120 derece ?st?lm?? olmal?d?r. Dikkat ederseniz ABS bask?s? yapabilen printer lar ?s? kayb? olamamas? için genellikle kapal? kasal?d?r. PLA da so?uk tabla kullanabilirsiniz ancak tablan?z? mavi bant ile kaplamak, bask? öncesi tablaya UHU stick ( pritt stick de?il) sürmek veya saç spreyi s?kmak gibi uygulamalar yapman?z gerekir. Tablan?z kapton bant ile kapl? ise PLA bask?s?nda tablay? en az 50 derece ?s?tman?z gerekir.
e- Basaca??n?zobjenin tabana oturma yüzeyi az ise yine yap??ma sorunlar? ya?ayabilirsiniz veya bir süre sonra bask? ilerledikçe obje yataktan ayr?l?r ve çal??ma bozulur. Bunu önlemek için yapman?z gereken dilimleme öncesi program?n?z ile objenin alt?na raft olu?turmakt?r.

photo.php?fbid=780301295411784&set=a.101117043330216.1771.100002957614299&type=3

....Ekstrüzyon yetersizli?i Sorunu....
Bask? kalitenizi dü?üren bir di?er sebepte extrüzyon yetersizli?i sorunudur yani eriyik filamentin memeden ak?? miktar? yetersiz kald???nda resimde gördü?ünüz gibi perimeterler ve katmanlar birbirinden uzak kal?r. Yaz?c?n?z?n yeterince ekstrüzyon yap?p yapmad???n? test etmek için en iyi yol en az 3 perimeter den olu?an 2*2 cm lik bir küp basmakt?r.( Küpün G kodunu ilave edece?im ) Bask?n?z neticesinde resimde gördü?ünüz sorun ortaya ç?k?yorsa bunun baz? nedenleri vard?r. Birincisi yanl?? filament çap? de?eridir. Kulland???n?z filamente güveniyorsan?z program?n?zda yaz?c? ayarlar?nda kulland???n?z filament çap?n? do?ru girmi? olamn?z gerekir. (Örne?in: 1.75 mm ). E?er filament çap? ile ilgili sorun görmüyorsan?z ekstrüzyon yetersizli?i sorununun 2. nedeni ekstrüzyon çarpan?n?z?n de?erinin dü?ük olmas?d?r. Bilinen terminoloji ile ak?? h?z? olarakta de?i?iklik yapabildi?imiz bu parametre de?erini % 5 art??larla deneyerek perimeterler aras?ndaki bo?lu?u yok etmeniz mümkün olacakt?r.
G-Code:
; Generated with MatterSlice 1.0
; filamentDiameter = 1.75
; extrusionWidth = 0.35
; firstLayerExtrusionWidth = 0.35
; layerThickness = 0.2
; firstLayerThickness = 0.2
; automatic settings before start_gcode
G21 ; set units to millimeters
M107 ; fan off
M190 S30 ; wait for bed temperature to be reached
M104 T0 S195 ; start heating extruder 0
T0 ; set the active extruder to 0
; settings from start_gcode
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
; automatic settings after start_gcode
M109 T0 S195 ; wait for extruder 0 to reach temperature
T0 ; set the active extruder to 0
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0 ; reset the expected extruder position
M82 ; use absolute distance for extrusion
; Layer count: 100
; LAYER:0
M107
G0 F7800 X90.176 Y90.176 Z0.2
; TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 E0
G1 F660 X109.825 Y90.176 E0.57184
G1 X109.825 Y109.825 E1.14367
G1 X90.176 Y109.825 E1.71551
G1 X90.176 Y90.491 E2.27818
G0 F7800 X90.526 Y90.526
; TYPE:WALL-INNER
G1 F660 X109.475 Y90.526 E2.82965
G1 X109.475 Y109.475 E3.38111
G1 X90.526 Y109.475 E3.93258
G1 X90.526 Y90.841 E4.47488
G0 F7800 X90.876 Y90.876
G1 F660 X109.125 Y90.876 E5.00597
G1 X109.125 Y109.125 E5.53706
G1 X90.876 Y109.125 E6.06816
G1 X90.876 Y91.191 E6.59008
G0 F7800 X90.99 Y90.99
; TYPE:FILL
G1 F660 X109.009 Y109.009 E7.3317
G0 F7800 X109.009 Y104.059
G1 F660 X95.94 Y90.99 E7.86958
G0 F7800 X95.94 Y90.451
G0 X100.89 Y90.451
G0 X100.89 Y90.451
G0 X100.89 Y90.991
G1 F660 X109.009 Y99.11 E8.20374
G0 F7800 X109.009 Y94.16
G1 F660 X105.84 Y90.991 E8.33417
G0 F7800 X105.84 Y90.451
G0 X90.451 Y95.94
G0 X90.451 Y95.94
G0 X90.99 Y95.94

Gere?inden Fazla Ekstrüzyon ( Over-extrusion)

3 boyutlu bask? sorunlar?-2 de yetersiz ekstrüzyondan bahsetmi?tik. Fazla ekstrüzyon da bunun tam z?tt? bir durumdur. Eriyik halindeki filament memenin ucundan fazla miktarda ak?yor ve resimde gördü?ünüz bozulmay? yarat?yorsa extrüzyon çarpan?n?z yüksek bir de?erde demektir. Asl?nda basit olarak bu sorunun çözümü yetersiz ekstrüzyon bölümünde anlatt???m?z çözümlerin tam tersini uygulamakt?r. Ekstrüzyon çarpan? de?erinizi, yani ak?? h?z?n?z? dilimleme öncesi , program?n?zda %5 lik azaltmalarla deneyerek iyi bir bask? kalitesine ula?abilirsiniz. Ancak burada teknik bir ayr?nt?ya daha girmek zorunday?m. Yaz?c?n?z?n bask? s?ras?ndaki z eksenindeki yükselmeleri daha önce tayin edilen bir step de?eri ile çal???r. Bu de?er her yaz?c? için farkl? olabilir ve üretici firma kart?n?za yaz?l?m yüklerken bu de?eri, kullan?lan motorun aç?s?na step de?erine, kay?? ve kasna??n ölçülerine, sonsuz di?li kullan?l?yorsa di?linin metrik de?erlerine göre saptar ve kart?n?z?n kodlamas?n? buna göre yapar.E?er yaz?c?n?z? kendiniz yapt?ysan?z do?ru de?erleri girip girmedi?inizi anlaman?n en pratik yolu bir kabibrasyon objesi basmakt?r.(A?a??da link verdim).Örne?in bask? kaliteniz 100 mikron ise katmanlar yükselirken z ekseni her zaman yukar? 100 mikron olarak hareket etmelidir.Ancak bu sayede 4 cm basmak istedi?iniz obje tam 4 cm ç?kar. Step de?eri dü?ük kodlanm??sa katmanlar biribirine yak?n bas?laca??ndan resimdeki gibi bir görüntü olu?ur ve over-extrusion dan oldu?unu dü?ünerek yan?labilirsiniz.
Sonuç olarak ister kendiniz yapm?? olun ister sat?n alm?? olun ilk bask? denemelerinizde Thingiverse sitesinde birço?unu bulabilece?iniz kalibrasyon modellerinden yararlanman?z? öneririm.
Kalibrasyon objesi: http://www.thingiverse.com/thing:37869
DEVAM EDECEK....
NOT:@ESP Mühendislik den al?nt?d?r

Yorumlar

 • dgsbsbgdgsbsbg Administrator
  3 BOYUTLU YAZICI BASKI SORUNLARI--4--
  ?plikcik olu?umu- Fazla s?zma (Stringing or Oozing)
  Ekstrüder yeni bir lokasyona hareket ederken( Bo?ta gezim yaparken) meme den ekstrüzyonun devam etmesi yani s?z?nt? olu?mas? nedeniyle resimdeki iplikcik atma görüntüsü ve yer yer filament kümelenmeleri görüntüsü olu?maktad?r. Bu sorunun çözümü için yine dilimleme program?n?zdaki baz? parametrelerin de?erlerini de?i?tirmek gerekecektir.
  Retraksiyon nedir: Tam türkçe çevirisi geri çekme dir, 3d bask? terminolojisinde, ekstrüder bo?ta gezimde iken yani filament ak?tmadan ba?ka bir noktaya ilerlerken , ekstrüder motoruna ters hareket ederek filamenti geri çekmesini emreden komuttur. Sorunun düzeltilmesi bu komut parametrelerinin ayarlanmas? ile yap?l?r.
  Retraksiyon Mesafesi: ( retraction distance, lenght on move vs.) Birçok direct-drive ekstruderda bu mesafe 0.5-2mm aral???nda olmal?d?r. Bu de?eri her seferinde 0.5 mm artt?rarak deneme yapabilirsiniz. Bowden ekstruder kullan?yorsan?z bu ekstruder?n çal??ma mekani?i nedeniyle bu de?er 15 mm ye kadar artt?rlabilir.
  Retraksiyon H?z?: ( retraction speed ) Retraksiyon ayarlar?n?zda di?er bir kontrol etmeniz gereken parametredir. Retraksiyon h?z? genellikle 20-100 mm/sn aral???nda olmal?d?r. Retraksiyon mesafenizi artt?rd?ysan?z retraksiyon h?z?n?z? da artt?rman?z mant?ken yerinde olacakt?r. Örne?in 2 mm retraksiyon mesafesi ayarlad?ysan?z , retraksiyon hz?zn?zda 100 mm/sn de?erlerine yak?n tutunuz.
  Retraksiyon ayarlar?n?z d???nda iplikcik sorununun bir di?er nedeni ekstrüder s?cakl???d?r. Filament, yapt???n?z çal??ma için gereksiz ölçüde ?s?t?lm?? ve fazla ak??kan hale gelmi? olabilir. S?cakl??? dü?ürerek( 5 santigrad aral?klarla) deneme yap?n?z.
  Bu sorunun çözümü için dördüncü olarak bahsetmem gereken bir durum daha var. E?er bask?s?n? yapt???n?z objenin özellikleri nedeniyle bo?ta gezim mesafeleri uzunsa iplikcik sorunu daha s?k görülür. Dilimleme program?n?zda “Avoid crossing outline for travel movement” veya 'Avoid crossing perimeters' benzeri komut sat?rlar? varsa bunlar? enable ediniz.
  Sevgili Dostlar fark ettiyseniz hangi sorun olursa olsun çözüm bulurken bask?s?n? yapt???n?z objenin özellikleri de devreye girmektedir. ?yi bir 3d printer kullan?c?s? olmak için kendinize zaman tan?y?n, çünkü her bask? objesi için kaliteli bir sonuç almak ad?na mevcut ayarlarla oynaman?z gerekecektir. Her deneme size tecrübe kazand?r?r. Sab?rl? olun mutlu kal?n..
 • dgsbsbgdgsbsbg Administrator
  3 BOYUTLU YAZICI BASKI SORUNLARI--5--
  Üst katmanda delik ve bo?luk kalmas? sorunu ( Holes in top layers, Gaps in top layers)
  Bask?lar?m?z?n infill (iç dolgu) de?erlerini yapt???m?z çal??man?n özelliklerine göre program?m?zda % de?er olarak de?i?tirebiliyoruz. Örne?in bir di?li basarken iç dolguyu %90 gibi de?erlerde tutarken , dirençli olmas? gerekmeyen objelerde bunu %5 lere kadar dü?ürebiliyoruz. Dü?ük infill de?erleri kulland???m?z durumlarda top layer say?s?n? yüksek tutmak delik ve bo?luk kalmas? sorununu önleyecektir. Daha do?rusu her çal??ma için kulland???m?z infill de?eri ile top layer say?s?n? birbirine uygun olarak düzenlemek zorunday?z. ?nfill de?erinin dü?ük olmas? veya top layer say?s?n?n az olmas? ?eklindeki bu iki neden çözülmesine ra?men sorun devam ediyorsa üçüncü bir neden olan under-extrusion sorunu gündeme gelecektir. Bu sorunun çözümüne yönelik bilgileri 3 BOYUTLU BASKI SORUNLARI--2-- de payla?m??t?m.(https://www.facebook.com/straforcnc.muhendislik)
  ?yi çal??malar dileklerimle.
  DEVAM EDECEK..
  al?nt?d?r.
 • te?ekkür ederim baya? i?ime yar?ycak gibi
 • eyvallah :cool:
 • alperalper Yeni Üye
  arkadaşlar bastığım parçalar gereğinden uzun oluyor çözemedim sebebi bakın20160731_185644.jpg siyah olan dişli orjinal ebat.
 • ERSNKERSNK Yeni Üye
  3d hata.jpg

  Arkadaşlar bu çizik çizik olmasının nedenini bilen var mı?
  filamenten kaynaklanmıyor.
 • ERSNKERSNK Yeni Üye
  alper yazdı: »
  arkadaşlar bastığım parçalar gereğinden uzun oluyor çözemedim sebebi bakın20160731_185644.jpg siyah olan dişli orjinal ebat.

  senin z motor parametrelerin marlin yazılımında ayarlanmamış.

  1. Marlin yazılımında
  #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,722}
  satırını bul.
  2. değiştireceğin sayı benimkinde 2560 yazan sayı (sende farklı olabilir.
  3. 3d printerdan hareket menüsüne gel.
  4. Z nin konumunu işaretle
  5. Z yi atıyorum 100mm yükselt ve işaretle.
  6. Yükseliş durunca iki çizgi arasını ölç.
  7. marlindeki değeri kaymaya oranla.örnek 100 yükselltin ama 200 gitti ise yazan değeri 2ye böl.
  kolay gelsin.

  X , Y ve EXRUDER ede aynı mantıkla kalibrasyon yapabilirsin.

  #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,722}
  buradaki RAKAMLAR sırayla x,y,z,ex sırasıyla değerlerdir.

Bir Yorum Bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch