frame

Auto Bed Leveling Sorunu Hk.

Herkese selamlar.

P3Steel 3D Printer'a Endüktif sensör ile otomatik bed ayar? özelli?i eklemeye çal???yorum fakat bir türlü çal??t?ramad?m.

Youtube'da ta1dr nick'li beyefendi taraf?ndan payla??lm?? videolardan da yararland?m Yabanc? kaynaklar? da denedim fakat bir türlü olmad?.

Buradan belki yard?mc? olacak birileri ç?kar diye umuyorum. ?imdiden vaktinizi için te?ekkürler.

Gelelim soruna ve benim yapt?klar?ma.

Hem marlin ile hem de repetier firmware ile denedim fakat ikisinde de benzer sorunlarla kar??la?t?m.

Marlin ile;

G28 X Y
G29

komutlar?n? gönderdikten sonra iki eksen home pozisyonuna gidiyor daha sonra probing i?leminin ba?lamas? gerekiyor benim belirtti?im 3 noktada. Fakat probe bir türlü benim belirtti?im noktalara gitmiyor farkl? noktalarda tablan?n d???n? problelamaya çal??y?or. Üçgen ve Grid modlar?n?n ikisinde de bir türlü çal??mas?n? sa?layamad?m.

Probe'un nozzle'a göre pozisyonunu nozzle ile i?aretledi?im noktay? s?f?rlad?ktan sonra probe'u o pozisyona götürüp ç?kan de?erleri - ile çarparak yazd?m do?ru mu yapt?m bilmiyorum ama bir sürü alternatif denedim malesef olmad?. Probe pozisyonunu gösteren bir foto?rafa ve Config dosyama ula?abilece?iniz link a?a??da.

Repetier Firmware konusunda pek bilgim yok websitesi üzerinden olu?turdum o da olmad? malesef.

Config dosyas?: https://yadi.sk/i/XzunuqbFkK4M4
Probe Pozisyonu: https://yadi.sk/i/DO3I8ZcAkK4N7

?imdiden ilgi ve alakan?z için te?ekkürler.

Yorumlar

 • smericsmeric Yeni Üye
  http://www.instructables.com/id/Enable-Auto-Leveling-for-your-3D-Printer-Marlin-Fi/
  bunu incele ben yapt?m oldu hala yapamazsan yaz belki faydam dokunur..
 • InferiusInferius Yeni Üye
  Cevab?n?z için te?ekkürler. Bu link üzerindeki anlat?mdan da faydalanm??t?m sensör NPN tipi oldu?u için Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING k?sm?n? atlayarak tüm ad?mlar? uygulamama ra?men bir türlü do?ru koordinatlara gitmemi?ti.
 • smericsmeric Yeni Üye
  Daha fazla yard?mc? olmak isterim ama cin mal? BX tipinde bir induktiv probe kullan?yorum
  bununla ilgili bir bölücü devre var onu kurmadan istenilen seviyede c?k?? al?nm?yor. o nedenle onu kurup baglad?m sondaki X NPN oldu?unu belli ediyor BY olsa PNP tipi olacakt? yani bendekide npn

  configrasyonda bir kaç yer var düzenlenen hepsini tek tek açt?m ve düzenledim. birkaç yer bulup sana atar?m anlat?m?n? bu arada bu amatör radyocu arkada? iyi anlatm??..
 • Bende ba?lant?lar? yap?p bir kaç kere denemi?tim, prob tablada kafas?na göre yerlere gidiyordu. Sonra iptal ettim endstop a döndüm. Yapan biri detayl? anlat?rsa çok iyi olur. Takipçisiyiz efenim. Bu arada marlin güncellendi mi acaba ?
 • ta1drta1dr Bilir Kişi
  3D printer hastahanesi beklerim...
 • InferiusInferius Yeni Üye
  Problemi çözdüm. Vakit buldu?umda nas?l çözdü?ümü payla?aca??m ilgilenen herkese te?ekkürler.
 • dgsbsbgdgsbsbg Administrator
  kolay gelsin merakla bekliyoruz
 • InferiusInferius Yeni Üye
  Herkese selamlar,

  Yakla??k 3 gündür Auto Bed Leveling özelli?ini kullan?yorum ve gerçekten çok faydal? oldu?unu dü?ünüyorum.
  Öncelikle ?unu belirteyim ben bu konuda uzman de?ilim kar??la?t???m problemlerin bir ço?unun çözümünü ara?t?rarak buldum baz? k?s?mlar? ise mant?k çerçevesinde yorumlayarak buldum. Umar?m faydal? olur.

  Kulland???m sensör: FCM2-1204N-A3U2 NPN-NO

  ?imdi gelelim do?an sorunlara ve çözümlere.

  Sorun: Auto Bed Leveling komutunu gönderdi?imde sensör alakas?z yerlere gidiyor/gitmeye çal???yor.
  Çözüm: 1-2
  Sorun: Normalde do?ru çal??an sistemim Auto Bed Leveling komutunu gönderdi?imde sürekli yukar? ç?k?yor ve a?a?? inmiyor.
  Çözüm:3

  Sorun olu?turabilecek muhtemel 4 sebep var.

  1. Sensör Pozisyonunun Hatal? Girilmesi
   // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
   // X and Y offsets must be integers
   #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40
   #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -37
   #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.3
  

  ?lgili k?s?mdaki bu de?erler sensörün nozzle ucuna göre relatif konum de?erleri olmal?. Buradaki '-,+' de?erleri bazen kafa kar??t?r?c? olabiliyor ama bunun için çok basit bir yöntem var bir çok ki?inin anlatt???.

  Nozzle ucunu küçük ad?mlarla tablaya olabildi?ince yakla?t?rd?ktan sonra o noktaya kalem ile i?aret koyal?m. Daha sonra nozzle'? hareket ettirmeden;
  G92 X0 Y0
  

  Komutunu host program?m?z üzerinden gönderelim. Bu yaz?c?n?n (0,0) noktas?nda oldu?unu dü?ünmesini sa?layacak. Daha sonra nozzle'? biraz yükseltip sensörümüzü ayn? noktaya mümkün oldu?unca hassas bir ?ekilde getirelim.
  M114
  

  Komutunu host program?m?z üzerinden gönderelim. Örne?in ç?kt?m?z X=40 Y=37 olarak geldi bende. Bu de?erleri "-1" ile çarparak yukar?da belirtti?im k?s?ma yaz?yoruz. Bunlar? yapt?ktan sonra sensörün nozzle'a relatif X ve Y konumunu sisteme tan?tm?? oluyoruz.

  Daha sonra nozzle'? tabladan 1-2 mm kadar kald?r?yoruz ve tablaya küçük ad?mlarla yakla?t?r?yoruz sensör ????? yand??? anda duruyoruz ve,
  G92 Z5
  

  Komutunu host program?m?z üzerinden gönderiyoruz. Daha sonra her zamanki ka??t yöntemi ile nozzle'? istedi?imiz pozisyona gelene kadar indiriyoruz. Mesafeden memnunsak e?er;
  M114
  

  Komutunu host program?m?z üzerinden gönderiyoz ve Z için ç?kt?m?z örne?in Z=4.7
  oluyor. Basit bir i?lemle nozzle'?n sensör alg?lad?ktan sonra 0.3 mm daha hareket etti?ini hesapl?yoruz ve bu de?erin "-1" ile çarp?lm?? hali sensörün nozzle'a relatif z konumu oluyor.

  2. Sensörün gidece?i konumlar?n hatal? girilmesi

  Problaman?n yap?laca?? yerlerin belirlenmesinden önce Marlin Firmware'?n sundu?u iki metod var.

  Bana göre Grid Metodu çok daha hassas sonuçlar veriyor ama ikisinin de ayarlar?n? anlataca??m.

  E?er;
  #define AUTO_BED_LEVELING_GRID
  
  bu k?s?m aktifse sistem Grid Mode'da çal???r. E?er bu sat?r?n ba??na "//" koyarsan?z sistem 3 Point Mode'da çal???r.

  2.1. Grid Metodu
  // set the rectangle in which to probe
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15  
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 140
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 140 
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
  
  #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3
  

  Grid Modunda sizi ilgilendiren iki k?s?m var.

  Bunlardan ilki sensörün çal??aca?? diktörtgen alan? belirliyor, ikincisi ise sensörün kaç noktada çal??aca??n? belirliyor.

  Burada unutulmamas? gereken ise ilk k?s?mdaki dikdörtgeni belirlerken sensörün mutlaka tabla üzeride olmas?d?r. Örne?in Left_, ve Front_ ile ba?layan sat?rlar tablan?z?n (0,0) noktas?n?n bulundu?u k?s?md?r.

  Önce;
  G28 X Y
  

  Kodu ile X ve Y eksenlerini Home pozisyonuna gönderelim. Daha sonra host program? vas?tas?yla (0,0) noktas?na yak?n bir pozisyonda probu uygun bir noktaya getirelim ve
  M114
  

  komutu ile (X,Y) de?erlerini ö?renelim. Örne?in bende bu de?erler (15,20). Daha sonra host program? arac?l???yla sadece X eksenini, sensör tablan?n di?er taraf?nda diledi?iniz uygun bir pozisyona (Kö?elere yak?n bir pozisyon seçmeniz yarar?n?za ama vidalara, k?skaçlara dikkat etmek gerekiyor) getirerek ayn? i?lemi uyguluyoruz ve ç?kan X de?erini right_ ile ba?layan sat?ra yaz?yoruz. Örne?in bende bu de?er X=140. Daha sonra yine host program? arac?l???yla sadece Y eksenini, sensör tablan?n en arkas?na gelene kadar hareket ettirelim. Yine ayn? i?lemi uygulayal?m ve ç?kan Y de?erini Back_ ile ba?layan sat?ra yazal?m. Örne?in bendeki de?er Y=140.

  Bu i?lemleri tamamlad?ktan sonra Grid Modu'nu rahatl?kla kullanabilirsiniz. E?er daha hassas bir Auto Bed Leveling istiyorsan?z varsay?lan olarak "2" verilmi? olan
  #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3
  

  k?sm?n? "3" yapabilirsiniz. ?ki yaparsan?z 4, üç yaparsan?z 9 noktalama yaparak tabla e?imini belirler.

  2.2. 3 Point Metodu

  E?er Grid Modu iptal edip 3 Point Mod'unu kullanmak istiyorsan?z sizi ilgilendiren k?s?m sadece buras?.
  #else // not AUTO_BED_LEVELING_GRID
    // with no grid, just probe 3 arbitrary points. A simple cross-product
    // is used to esimate the plane of the print bed
  
     #define ABL_PROBE_PT_1_X 50
     #define ABL_PROBE_PT_1_Y 50
     #define ABL_PROBE_PT_2_X 50
     #define ABL_PROBE_PT_2_Y 150
     #define ABL_PROBE_PT_3_X 110
     #define ABL_PROBE_PT_3_Y 160
  

  Host program?n?z arac?l???yla sensörün gidece?i 3 noktay? belirleyip;
  M114
  
  komutu ile ald???n?z koordinatlar? yukar?daki üç de?er ile de?i?tirmeniz yeterli.

  3. Pullup direncinden kaynakl? stabilizasyon problemleri

  Sorunun bu oldu?unu anlayabilmek için;
  M119
  
  komutunu arka arkaya host program? arac?l???yla gönderin. E?er Z sensörü bir open bir triggered olarak gözüküyorsa bunu uygulaman?z sorununuzu çözebilir.

  Pullup direnci denilen mevzu sensör bo?tayken olu?an sal?n?m?n sistem taraf?ndan bir open bir triggered olarak okumas?n? engellemek için var. Bunu manuel olarak bir direnç yard?m?yla yapabilece?iniz gibi Marlin yaz?l?m? üzerinden de yapabilirsiniz. Gariptir bende yaz?l?m çal??mad? o yüzden sensöre bir direnç ba?lad?k.

  Marlin üzerinden;
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  

  bu kodu aktifle?tirerek bu sorunu çözebilirsiniz.

  4. Donan?m Sorunu

  Ne kadar uzak gelse de sensörünüz bozuk olabilir. Çözüm yenisini almak :)


  Auto Bed Leveling özelli?ini;
  G28; Tüm eksenleri home pozisyonuna gönder
  G29; Auto Bed Leveling
  

  komutunu yaz?c? ayarlar?ndan ba?lang?ç GCode k?sm?na ekleyerek her bas?m öncesi otomatik olarak yapt?rabilirsiniz.

  "G28" komutunu gönderdikten sonra önce X sonra Y home pozisyonlar?na gider, daha sonra Marlin'in "Safe Homing" özelli?i sayesinde sensörü (Xmax/2,Ymax/2) yani tablan?n tam ortas?na getirerek Z'yi öyle home pozisyonuna getirir.

  Tüm i?lemleri yaparken bir eliniz acil durdurma dü?mesinde olsun. Ama ben bu ad?mlar? uygulad?ktan sonra sorunsuz hallettim.

  Herkese kolay gelsin.
 • dgsbsbgdgsbsbg Administrator
  bu konuyu duzgun hal?yle yen? basl?ga yazarsan konu sabitlenecektir paylasim icin tesekkurler lutfen konulari facebook ve twitter da paylasin

  Nozzle lar? Çektik Ate? Ediyoruz
 • Hocam sa?olas?n yapt?m probu güzel yap?yor, fakat probe dan sonra alet x0 a kadar gelip ordan bask? almaya çal???yor. Haliyle x endstopa de?iyor parçalar?n yar?s? vefad. Probe yapmad???nda normal ortadan geliyor. anlayamad?m. Bi fikrin var m? ?
 • Videosunu çektim.
 • sigmoidsigmoid Yeni Üye
  Endüktif sensörü mk2b gibi pcb tabanl? ?s?t?c? tabla üzerine konulmu? 2mm lik cama sahip bir tablada kullanabilir miyiz. Yoksa tabla alüminyum veya metal mi olmal??

  SM-N920C cihaz?mdan Tapatalk kullan?larak gönderildi
 • Hocam tablay? ayarlamas?n? sa?lad?m onun için de configuration_adv da #define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING k?sm?n? aktif etmemiz gerekiyormu? ?imdi tablan?n ortas?ndan bask? alabiliyorum. Fakat ayn? ayarda ba?ka bir s?k?nt? var ?imdi de, mesela 12-15 mm yüksekli?inde parça bittikten sonra z ekseni o mesafede kal?yor ya, o haldeyken probing yapabiliyor ama benim biti? g code unda z'de 100 e git dedim mesela her bask?da ya da 60mm'lik bir parça bast?m ve z 60mm de kald???n? varsayal?m. Bu sefer proplama yapmaya çal???yor ama 10-15 mm a?a?? iniyor, sinyal alm?yor haliyle z'ye -12mm yaz?p di?er proplama noktas?na gidiyor. E?er müdahale etmezsem havada bask? almaya çal???yor. Safe z home yapt?rd???mda tablan?n ortas?nda tablaya kadar geliyor ama bu seferde durmuyor sinyal almas?na ra?men. K?racakt? bütün parçalar?. Bilen biri bi anlats?n Allah r?zas? için..
 • Özel mesaj?n?z üzerine gördüm sorununuzu. ?u an ?ehir d???nday?m yan?mda bilgisayar yok maalesef bak?p yard?mc? olam?yorum. Haftasonu dönece?im o zaman yard?mc? olmaya çal??ay?m.
 • wormsworms Yeni Üye
  Merhabalar
  Ben bed leveling'i sorunsuz kullan?yorum fakat bunu her bask? öncesi yapmas? zaman kayb?na neden oluyor.
  Bed leveling bilgisi eeprom'a yaz?labilir mi?
  Kontrol board'um melzi.
 • ta1drta1dr Bilir Kişi
  repetier firmware kullan?yorsan?z

  G32 S<0..2> P<0..1> - Autolevel print bed. S = 1 measure zLength, S = 2 Measue and store new zLength

  veya bu

  - G29 S<0..2> - Z-Probe at the 3 defined probe points. S = 1 measure avg. zHeight, S = 2 store avg zHeight

  s parametrelerinde yazan lara göre store ediyor özellikle G32 S2 bir yabanc? forumda birkez yap?n sonra yapman?za gerek yok diye okumu?tum
  ama denemedim ben autolevel kulland???m dönemlerde herseverinde yap?yordum
  bence sizde yap?n mesela tablan?n ?s?tma komutu arkadan autolevel sonras?nda tabla s?çakl?k bekleme komutlar?n? start G Code (start script ) yaz?n zaten tabla ?s?nmas? için bekleyeceksiniz

  eger tabla ?s?tman?z yoks ise ( PLA kullan?yorsan?z) o zaman G32 S2 deneyin...
 • wormsworms Yeni Üye
  cevap için te?ekkürler.
  Ben marlin fw kullan?yorum, ne kadar farkl? bilmiyorum ama.
  Cihaz üzerinde gelen firmware'e hiç dokunmad?m.
  ta1dr yazdı:
  repetier firmware kullan?yorsan?z

  G32 S<0..2> P<0..1> - Autolevel print bed. S = 1 measure zLength, S = 2 Measue and store new zLength

  veya bu

  - G29 S<0..2> - Z-Probe at the 3 defined probe points. S = 1 measure avg. zHeight, S = 2 store avg zHeight

  s parametrelerinde yazan lara göre store ediyor özellikle G32 S2 bir yabanc? forumda birkez yap?n sonra yapman?za gerek yok diye okumu?tum
  ama denemedim ben autolevel kulland???m dönemlerde herseverinde yap?yordum
  bence sizde yap?n mesela tablan?n ?s?tma komutu arkadan autolevel sonras?nda tabla s?çakl?k bekleme komutlar?n? start G Code (start script ) yaz?n zaten tabla ?s?nmas? için bekleyeceksiniz

  eger tabla ?s?tman?z yoks ise ( PLA kullan?yorsan?z) o zaman G32 S2 deneyin...
 • ta1drta1dr Bilir Kişi
  merlinde bu özellik yok

  merlinde nokta say?s?n? azalt normalde 3 olunca 9 noktadan ölçüm yap?yor
  bu say?y? 2 yap
  olmad? nokralar? kendin yaz ( grid )

  yada tablan? sab?rla ayarla A/L kullanma
  gülü seven dikenine katlan?r :-)

Bir Yorum Bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch