frame

1-) Malzemelerin Temin Edilmesi - Tamamlanmam?? Konu

KonyahmetKonyahmet Yeni Üye
KONU TAMAMLANMAMI?TIR YARILYIL TAT?L?NDE D??ER KISIMLARIYLA TAMAMLAMAYI DÜ?ÜNÜYORUM ?UAN BA?LANGIÇ A?AMASINDA OLDU?U ?Ç?N EKLEMELER YAPIYORUM SÜREKL?

Arkada?lar herkese iyi günler..
Malzeme temini mevzusundan önce bir kaç ufak ?ey ?eyden bahsedeyim.
Uzun zamand?r aç?k kaynak kodlu bir yaz?c? yap?p s?f?rdan anlatmak istiyordum ama k?smet bu güneymi?. Vakit buldukça burada "Model 4" isimli yaz?c?m?n anlat?m?n? yapmaya çal??aca??m. Model 1-2-3 yi görmedik onlar nerde diyenler olabilir :)

Model 1 : Bu yaz?c?y? bir yar??ma için yapm??t?m ama daha montaj a?amas?nda yapmaktan vazgeçtim, her?eyin bilgisayarda çizildi?i gibi olmad???n? gösterdi bana, bu yaz?c? ile param biraz bo?a gitti ama tecrübe kazand?m.

Model 2 : Bu yaz?c? için biryere destek için ba?vuru yapt?m, in?allah destek ç?karsa yap?cam farkl? bir kaç özellik eklemeye çal??t?m. Bitince payla??r?m ?uanl?k bende kals?n :)

Model 3 : Bu yaz?c?y? bir ?irket için yapm??t?m, asl?nda Model 4, Model 3 e çok benzemektedir nerdeyse ayn?s?. Ama Model 3 ü yapmak için çok az vaktim vard?, 1,5 - 2 günde çizmem gerekmi?ti, o yüzden hatalar?m oldu, çok iyi olmayan yerleri oldu. Model 4 de bu hatalar? gidermeye çal???p adam ak?ll? Aç?k kaynak kodlu bir 3D Yaz?c? yapmak istedim.

Ufak bir aç?klamadan sonra ?imdi malzeme temini konusuna geçelim..

?lk olarak yurt d???ndan (aliexpress - çin) al?nmas? gereken parçalarla ba?l?yacam. Ordan parçay? sipari? etti?inizde parça yakla??k 1 ay sonra geliyor, o yüzden ilk olarak çinden al?nmas? gereken parçalar? alman?z? tavsiye ederim. Para biriktirditen sonra Türkiyeden al?nmas? gereken parçalar? 1 haftada temin edebilirsiniz.
Parçalar? hiç bilmeyenle olabiliyor, parçalar hakk?nda ufak aç?klamalarda eklemeye çal???cam.

Not: aliexpress.com adresinde dükkan sistemi vard?r, benim hep al??veri? yapt???m bir dükkan var, fiyatlar? bence uygun. Tüm al?nmas? gereken ürünleri o dükkandan vericem. Siz isterseniz ara?t?rma yapars?n?z daha ucuz bir dükkan bulursan?z oradan sipari? verirsini.
Daha önce Al??veri? yapmam?? arkada?lar Mesut Çevi?in ?u videosunda bilgi sahibi olabilirler.

***Aliexpress'den Alman?z? Tavsiye Etti?im Malzemeler***

Arduino Mega 2560

28YnRO.png
Bu kart yaz?c?m?z?n beyni diyebiliriz, yaz?c?m?z?n yaz?l?m?n? bu karta at?caz. Bu kartlar?n 2 farkl? sürümü var denebilir, bilgisayarla haberle?meyi sa?layan çipler baz?lar?nda farkl?. USB kablosunun tak?ld??? yuvan?n hemen arkas?ndaki çip dikdörtgen olanlarda kart? bilgisayara tan?tmak için ek i?lemler gerekiyor. Ben dikdörtgen de?ilde kare olanlardan alman?z? tavsiye ederim. Bu yüzden bu kart? set olarak de?ilde tek olarak alsan?z bence daha iyi olur. Set ile bunun aras?nda 2-3$ anca fark olur.
Link: http://www.aliexpress.com/item/Promotion-Sale-ATMega2560-1PCS-Mega2560-ATmega2560-16AU-Board-1PCS-USB-Cable-NEW-mega-2560/830305641.html

Ramps 1.4
lv03nr.png
Bu kart bizim elimiz aya??m?z denebilir, tüm motorlar, sensörler, ?s?t?c?lar? bu kart üstüne ba?l?yoruz. Bu kart?da Arduino üstüne ba?l?yoruz.
Link: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-RAMPS-1-4-3D-printer-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa/1182447506.html

Ramps LCD
65lro0.png
Bu LCD bas?m i?lemini bilgisayar olmadan yapmam?za yar?yor, bilgisayarda g-kod lar? olu?turduktan sonra SD karta yüklüyoruz. SD kart? bu LCD ye tak?p bas?m? ba?lat?yoruz. Ayr?ca bas?m s?ras?nda bu LCD sayesinde müdahalede de bulunabiliyoruz. Bu LCD lerin 2 türü var, biri küçük di?eride büyük. Büyük olan grafik LCD olarak geçiyor. Fazla fiyat farkl? olmad??? için ben grafik LCD yi öneriyorum.
Link: http://www.aliexpress.com/item/RAMPS1-4-LCD-12864-LCD-control-panel-3D-printer-smart-controller-Free-shipping-Drop-shipping/1393921538.html

A4988 - Step Motor Sürücü
PPYn8O.png
Bunlar step motorlar? kontrol etmemize yar?yor. Sürücüleri Ramps kart?n?n üstüne tak?yoruz.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/5pcs-lot-Reprap-Stepper-Driver-A4988-stepper-motor-driver-free-shipping-drop-shipping/721071_1182430536.html

Termistör
929gMZ.png
Bunlar s?cakl??? ölçemeye yarayan sensörlerimiz. Nozlle ve ?s?t?c? tabla k?s?mlar?na konuluyor. Toplamda 2 adet laz?m bize, ama genelde 5'li olarak sat?l?rlar. 2 adet 5'li paket alman?z? tavsiye edebilirim. Fazla bir fiyat? yok zaten.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/5Pcs-lot-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-cable-for-3D-Printer-Reprap-Mend-Free-Shipping/721071_1687658003.html

Is?t?c? Tabla

pBmX7o.png
Bu tabla parçan?n zeminden kalkmas?n? engelliyor, s?cakl???n? basaca??n?z malzemeye göre ayarl?yorsunuz. Bir kaç farkl? çe?idi var denebilir. Üstü alüminyum kapl? olanlar var, bir arkada??m tavsiye etti. Sipari? ettim daha gelmedi ama onu alman?z? tavsiye ederim.
Link: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3D-printer-heatbed-Heat-bed-MK3-standard-aluminum-plate-3mm-hot-bed-reprap/1941580634.html

Is?t?c? Kartu? - Fi?ek
7MV7OL.png
Bunu nozzle k?sm?na tak?yoruz, plasti?i eritmek için gerekli olan s?cakl?k bunun sayesinde sa?lan?yor. 1 adet ihtiyac?m?z var ama benim ald???m dükkanda ?uanl?k en az 5'li olarak sat?l?yor.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/10pcs-lot-Reprap-12V-40W-Ceramic-Cartridge-Heater-for-3D-Printer-Prusa-Mendel-Free-Shipping/721071_1206113650.html

Endstop
Nr9p6g.png
Bunlar asl?nda bildi?iniz dü?me, eksenlerin s?f?r noktalar?n? belli etmek için kullan?l?yor. 3 veya 6 tane kullan?labilir, ben hep 3 tane kulland?m. Ald???m dükkanda 6'l? olarak sat?l?yor.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/10pcs-lot-Endstop-Mechanical-Limit-Switches-3D-Printer-Switch-for-RAMPS-1-4-Free-Shipping-Dropshipping/721071_1223692083.htmlKablolar
vnQbdA.png
Bunlar özellikle motor kablolar?n? uzatmak için gerekli, yaln?z bu yaz?c?da baz? kablolar biraz fazla uzun, bu ek kablolarada ek yapmak gerekebilir. Ben normalde bu kablolar?n uç k?s?mlar? için gerekli olan ufak konnnektörler ve kablolar al?p evde kendim yapmaya çal??t?m, ama bende ba?lant? için gerekli tabanca olmad???ndan biraz u?ra?t?r?c?, siz linkteki kablolardan alsan?z ve gerekli olan yerlerde kabloyu ortadan kesip ek yapsan?z daha iyi olur diye dü?ünüyorum.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/1-set-new-14pcs-cables-complete-wiring-cables-set-For-RAMPS-1-4-Endstops-Thermistors-Motor/721071_1450648417.html

Rulmanlar
zr23R4.png
608 ve 624 numaral? rulmanlardan gerekiyor. Bu rulmanlar genelde 10 lu paketler halinde sat?l?yor. A?a??daki linklerden temin edebilirsiniz.
Link 608: http://www.aliexpress.com/store/product/10PCS-608ZZ-ABEC-5-8X22X7-608Z-Miniature-Ball-Radial-Ball-Bearings-608-2Z-Deep-Groove-Radial/721071_1830823830.html
Link: 624: http://www.aliexpress.com/store/product/free-shipping-10PCS-LOT-624-624Z-624ZZ-ball-bearing-4-13-5-mm-chrome-steel-bearing/721071_1830800823.html

GT2 Kay?? Kasnak Seti
7MVqml.png
Eksen hareketleri için kulland???m?z kay?? kasnak setidir. 2 metre kay?? ve 2 adet kasnak olarak sat?l?yor.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-2Pcs-20-GT2-6-GT2-Pulley-And-2m-GT2-6mm-Open-GT2-Belt-for/721071_1525138772.html

KaplinLER

Jn7adn.png
Z eksenindeki motor ve gijonun ba?lant?s?n? yapmak için kullan?yoruz, 5X5 olan kaplinden almam?z gerek, ayr?ca bu kaplinler resimde 2 tane gözüksede 1 adet olarak sat?l?r bizim 2 tane kapline ihtiyac?m?z var ama D?KKAT.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/10pcs-lot-3D-printer-Stepper-Motor-Flexible-Coupling-Coupler-Shaft-Couplings-5-mm-5mm-25-mm/721071_1883966212.html

Yaylar
A50LYz.png
Bunlar? tablam?z?n dengesi ve filamenti?n s?k??t?r?lmas? için kullanaca??z. Tabla için4 extruder için 2 tane gerekiyor. Ben ?uanki yaz?c?mdan mandaldan söktü?üm yaylar? kullan?yorum, bence bunlardan daha iyidir :) Yayl? mandal bulamayanlar als?n :)
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/15pcs-3D-Printer-Platform-Supporting-Spring-Diameter-4-8mm-Length-8mm-Inelastic-State-FZ0631-Free-Shipping/721071_1214883449.html

Kapton Bant

QZ4a4v.png
Bu ?s?ya dayan?kl? bir bantt?r, termistörü ?s?t?c? tablaya ba?lamak için kullan?caz. Eskiden nozzle k?sm?na termistör ba?lamak içinde kullan?l?yordu, ama yenilerde termistör için özel delik oldu?u için art?k pek kullan?lm?yor.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/20mm-x-33m-Heat-Tape-for-3D-Printer-Rapid-Prototyping-Printer-Maker-Reprap-Tape-Free-Shipping/721071_1419052811.html

Teflon Hortum
MLP0X2.png
Bu hortum hotend k?sm?nda bulunuyor. Normalde alman?z? önerice?im yerden hotend al?nca içinde teflon boru oluyor, ama zamanla eskiyebilir, o yüzden alman?z? tavsiye ederim. Ayr?ca bu yaz?c?da görsel aç?dan daha iyi olsun diye filament teflon borunun içinden geçip extrdere gidiyor, onun içinde alman?z? tavsiye ediyorum. 1 metre alsan?z yeter. Sipari? s?ras?nda 2mm/4mm olarak not dü?meyi unutmay?n. 3 çe?it kal?nl?kta sat?l?yor.
Link:http://www.aliexpress.com/store/product/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-J-head-hotend-RepRap-Rostock-Bowden-Extruder-for-1-75mm/721071_32367269492.html

Pünomatik Konnektör
L1Yypb.png
Buda extrudere teflon boru ba?lamak için kullan?l?yor, verdi?im linkte 2 adet olarak sat?l?yor.
Link: http://www.aliexpress.com/store/product/2Pcs-Pneumatic-Fittings-PC4-M6-Bore-4-3mm-For-4mm-PTFE-Tube-connector-Coupler-Feed-inlet/721071_32581575673.html

Yurt d???ndan alman?z? tavsiye edebilece?im ürünler ?imdilik bu kadar..
***Türkiyeden Alman?z? Tavsiye Etti?im Malzemeler***[/b]

Nema 17 Step Motorlar
Bunlar eksen hareketlerini ve filamentin itilmesini sa?l?yor. X - Y ekseni için 1 adet, Z ekseni için 2 adet, Extruder için 1 adet motora ihtiyac?m?z var. Normalde çinden alabilirsiniz ama pahal?ya gelir. Ben bu motorlar? Türkiyeden ç?kma olarak al?yorum, herhangi bir s?k?nt?s?n? görmedim. Satan bir kaç ki?i var, Facebook dan Özgür Aslan ile ileti?ime geçip alabilirsiniz.

Hotend
Filamentin eritildi?i k?s?m buras?, Nozzle - Is?t?c? Blok - Barel - So?utucu blok olmak üzere 4 ana bölümden olu?uyo denebilir. Bu ürünü normalde çinden daha ucuza alabiliriz. Ama ben özellikle yeni ba?layanlara Türkiyeden almalar?n? tavsiye ediyorum. Özgür abinin Sigma hotendi var, motorlarla birlikte onu alabilirsiniz.

Güç Kayna??
12V - 30A bir güç kayna??na ihtiyac?m?z var, herhangi bir yer öneremiyecem. Ama bu güç kaynaklar?n?n fan sistemleri birkaç çe?it. Baz?lar?nda fan sadece ?s?n?nca çal???yor, baz?lar?nda sürekli çal???yor. Ben ses aç?s?ndan sadece ?s?n?nca fan? çal??anlar? daha iyi buluyorum. Al?ca??n?z yere sorup ona göre al?rs?n?z.

Sigma Profiller - Miller - Rulmanlar

Sigma Profiller

310mm - 2 Adet
350mm - 2 Adet
360mm - 2 Adet
380mm - 2 Adet
390mm - 2 Adet
430mm - 2 Adet

?ndüksiyonlu Krom Kapl? Miller
283mm - 2 Adet
375mm - 4 Adet
385mm - 2 Adet

Rulmanlar
LME 8UU - 6 Adet
SCE 8UU - 3 Adet

Yukar?da sayd???m profiller, miller ve rulmanlar ?stanbuldaki pars rulmandan alabilirsiniz, kesip kargoluyorlar. Yaln?z hassas kesilmesi gerekti?ini üstüne vura vura söyleyin :) Bazen tam verdi?iniz ölçüde kesmiyorlar, o zaman s?k?nt? oluyor. Daha önce ölçüler yüzünden tart??m??l???m var, ama fiyat konusunda benim bildi?im en uygunu buras?. Daha iyi seçenekler bilen varsa bu k?sm? de?i?tirebilirim.


Di?er Malzemeler

12V - 60x60mm Fan - 1 Adet (Ramps ve sürücüleri so?utmak için)
12V - 40x40mm Fan - 2 Adet (Hotendi ve bas?lan parçay? so?utmak için)
4 Farkl? Rende çok telli zil kablosu - Be?er metre
Masa üstü bilgisayarlara gücü verdi?iniz kablo ve onun tak?ld??? yer - 1 Adet
Makaron Kablo - 3 metre
Plastik kelepçeler

Plastik Parçalar
Bu parçalar?n dosyalar?n? ?uanl?k payla?m?yorum, çünkü hala düzenlemeler yap?yorum üstlerinde. Elektronik baz? parçalar?m bozuldu, onlar 15 tatile kadar gelir diye dü?ünüyorum. 15 tatilden sonra tam sürümü payla??r?m :)
Link: Haz?rl?k a?amas?nda

Gijonlar - Somunlar - Pullar

Bu k?s?mda ?uanl?k haz?rl?k a?amas?nda :)

Hobbed Bolt
Bu parça filamenti hotend k?sm?na itmeye yar?yor, bu yaz?c?da kullan?labilecek hobbed boldun ölçüleri biraz daha farkl?, bu yaz?c? için gerekli olan hobbed boldu yapmak içingerekli yöntemi ve plastik parçalar?da payla??cam.

Link: Haz?rl?k a?amas?nda

Lazer Kesim Parçalar

Bu parçalar aç?kças? haz?r ama bunuda plastik parçalarla birlikte payla??r?m :)
Link: Haz?rl?k a?amas?nda

Kullanaca??m?z Aletler ve Malzemeler
Havya - Lehim
S?cak silikon tabancas? ve silikon
Matkap
M6 Klavuz
Küçük ve orta boyutlarda düz ve y?ld?z tornavida

Yorumlar

  • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
    Facebook'ta payla??yorum Ahmet izninle.
  • Tmm, yaln?z forumun resim ekleme tarz? biraz de?i?ik, 1 mesaja 10 resimden fazla eklemeye izin vermiyor, 2. meseja resim ekleyincede ilk mesajla birle?tiriyor, düzenleme s?k?nt?ya giriyor. Daha sonra düzenleme yap?nca adres de?i?ebilir.
  • hacibothacibot Abbas Geliştiricisi
    O zaman sen facebookta da payla??rs?n. ellerine sa?l?k.
  • dgsbsbgdgsbsbg Administrator
    veli kardesim cani gonulden tebrik ediyorum

Bir Yorum Bırak

Görsel/dosya bırak

3d Yazici Destek

| 3d Yazıcının kalbi burada atıyor
3d Yazıcı Destek© 2017 | 3d yazıcılar hakkında herşeyi bulabilceğiniz, ücretsiz yardımlaşma ve dayanışma forumudur.
Powered by VanillaForums, Designed by Raven Creativity

İletişim

info@3dyazicidestek.com
3dyazicidestek@gmail.com

Get In Touch